گونیا تراز دار 30 سانت

165,000 تومان
گونیا تراز دار 30 سانت. گونیا تراز دار فلزی از 2 بخش خط کش و گونیا تشکیل شده است. همچنین

اره دست چوب بر

200,000 تومان

اره دست چوب بر

45 سانتیمتر

دندانه ها تو 3 جهت زاویه خرده

دندانه ها سخت کاره شده است برای ایجاد سرعت بیشتر در برش.